Lechlerin yleiset ehdot GTC

Yleiset tilaus-, toimitus- ja maksuehdot A 2022

Voimassa 1.11.2022 alkaen

§ 1 Ehtojen soveltamisala ja ristiriitaisten ehtojen poissulkeminen

 1. Yleisiä tilaus-, toimitus- ja maksuehtojamme sovelletaan kaikkiin tarjouksiimme, toimituksiimme ja palveluihimme.
 2. Seuraavia ehtoja sovelletaan vain Saksan siviililain (BGB) 14 §:n mukaisiin yrittäjiin, julkisoikeudellisiin oikeushenkilöihin tai julkisoikeudelliseen omaisuuteen (jäljempänä ”Ostaja”). Niitä sovelletaan myös kaikkiin tuleviin ostajaa koskeviin tarjouksiimme, toimituksiimme ja palveluihimme siitä erikseen mainitsematta.
 3. Ehtojamme sovelletaan yksinomaisesti. Niistä poikkeavien ostajan ehtojen sovellettavuus on nimenomaisesti poissuljettu.
 4. Ehtojamme sovelletaan myös siinä tapauksessa, että suoritamme varauksetta toimituksia ostajalle, vaikka tiedossamme on, että ostajan ehdot ovat ristiriidassa meidän ehtojemme kanssa tai poikkeavat niistä.

§ 2 Sopimuksen tekeminen, toimituksen laajuus, luovutuskielto

 1. Tarjouksemme ovat pääsääntöisesti veloituksettomia eivätkä ne sido vastaanottajaa. Mahdollinen kauppa tai sopimus edellyttää tilauksen tai tavaroiden toimituksen kirjallista hyväksyntää. Sama koskee kaikkia korjauksia, muutoksia tai lisäsopimuksia.
 2. Ellei toisin nimenomaisesti sovita, sopimuksen täytäntöönpano edellyttää, että saamme toimitukset omilta toimittajiltamme virheittä ja ajallaan. Tämä ehto pätee vain siinä tapauksessa, että emme ole itse vastuussa siitä, että toimitusta ei tehdä, ja erityisesti silloin, jos toimittajamme kanssa on tehty vastaavanlainen katekauppa. Ostajalle ilmoitetaan viipymättä, jos palvelu ei ole käytettävissä. Jo maksetut summat palautetaan.
 3. Kaikkia tietoja tuotteistamme, erityisesti kuvia, kokoja, suorituskykyarvoja ja muita tarjouksiimme ja esitteisiimme sisältyviä teknisiä tietoja, on pidettävä ohjeellisina ja keskimääräisinä. Oikeus alalla noudettaviin määrän, painon, kappalemäärän ja mittojen toleransseihin pidätetään nimenomaisesti.
 4. Kirjallinen tilaushyväksyntämme tai sen puuttuessa tarjouksemme määrittää toimituksen laajuuden ja suoritettavat palvelut.
 5. Meillä on oikeus ylittää tai alittaa tilattu kappalemäärä tai toimituksen paino enintään viidellä prosentilla, jos se on ostajan kannalta kohtuullista.
 6. Osatoimitukset ovat sallittuja, jos se on ostajan kannalta kohtuullista.
 7. Kaikki sopimukseen liittyvät välipuheet, vakuutukset ja muutokset on tehtävä kirjallisesti. Sama koskee kirjallisesta sopimuksesta luopumista.
 8. Kaikki tarjouksemme perustana olevat asiakirjat ja tiedot, kuten piirustukset, kuvat, kuvaukset sekä paino- ja mittatiedot, ovat osa sopimustamme vain, jos ne on nimenomaisesti sisällytetty tarjouksiimme. Meillä on oikeus tehdä muutoksia, jos muutokset eivät ole luonteeltaan olennaisia eikä toimituksen sopimuksellista tarkoitusta rajoiteta ostajan kannalta kohtuuttomasti.
 9. Kaikki tarjousasiakirjat, suunnitelmat, piirustukset, arviot, asiakirjat ja tiedot – myös sähköisessä muodossa olevat – jäävät omistukseemme, eikä ostaja saa pitää niitä hallussaan, muuttaa, kopioida tai muuten jäljentää niitä tai saattaa niitä kolmansien osapuolten saataville, ja ne on meidän pyynnöstämme ja harkintamme mukaan joko viipymättä luovutettava meille tai hävitettävä. Vaikka jättäisimme nämä asiakirjat ostajalle, immateriaalioikeutemme säilyvät ennallaan. Ostajalla ei ole oikeutta käyttää tai siirtää näytekappaleita, kuvioita ja malleja.
 10. Kaikki toimitettavan tavaran valmistuksessa käytettävät työkalut, jotka olemme itse valmistaneet, jäävät omistukseemme, vaikka ostajalta perittäisiin osa niiden kustannuksista.
 11. Ostajalla ei ole oikeutta siirtää tai muuten luovuttaa meihin kohdistuvia vaateitaan kolmansille osapuolille ilman suostumustamme. Sama koskee kaikkia ostajan lakiin perustuvia vaateita, jotka kohdistuvat meihin sopimussuhteemme nojalla.
 12. Pidätämme oikeuden tehdä toimitettavaan tavaraan muutoksia toimitusaikana edellyttäen, että toimitettavaa tavaraa tai sen ulkonäköä ei olennaisesti muuteta eikä sopimuksellista tarkoitusta rajoiteta ostajan kannalta kohtuuttomasti. Tilauksen kokonaistoimituksen ylitys tai alitus enintään 10 prosentilla on sallittu, jos tuotantoon liittyvät seikat sitä edellyttävät.

§ 3 Hinnat, maksut, kompensaatio, pidätysoikeus

 1. Toimitusehtomme on ”Noudettuna” Metzingen, Saksa (Incoterms 2020), ja hintamme ovat nettohintoja, joihin lisätään voimassa oleva lakisääteinen arvonlisävero, vaikka sitä ei ilmoitettaisikaan, sekä pakkaus-, rahti-, asennus-, posti-, vakuutus-, tulli-, pankki- ja maksutapahtumakustannukset sekä muut liitännäiskulut.
 2. Laskumme erääntyvät heti maksettavaksi ilman vähennyksiä. Maksun oikea-aikaisuuden määrittämisen kannalta on ratkaisevaa, milloin maksu on saapunut ilmoittamaamme maksupaikkaan.
 3. Jos maksut viivästyvät – myös muiden meidän ja ostajan välisten sopimusten yhteydessä – meillä on oikeus tehdä lisätoimituksia vasta, kun maksurästit on kokonaan maksettu.
 4. J os ostajan maksut viivästyvät, jos maksuehtoja ei noudateta, jos ostajan omaisuutta koskevaa maksukyvyttömyys- tai velkasaneerausmenettelyä haetaan tai jos tietoomme tai esille tulee seikkoja, jotka kohtuullisen kaupallisen harkintakykymme mukaan antavat aihetta epäillä ostajan luottokelpoisuutta, mukaan lukien seikat, jotka olivat olemassa jo sopimuksen tekohetkellä, mutta jotka eivät olleet tiedossamme tai joista meidän ei tarvinnut olla tietoisia, meillä on oikeus kieltäytyä sopimuksen täyttämisestä ja vaatia ennakkomaksuja tai riittäviä vakuuksia maksamattomista toimituksista sekä purkaa sopimus tällaisten vakuuksien antamiselle varatun määräajan umpeuduttua; tämä ei vaikuta muihin lakisääteisiin oikeuksiin. Ostaja on vastuussa kaikista vahingoista, joita meille aiheutuu sopimuksen täyttämättä jättämisestä.
 5. Jos materiaalihinnat, palkat tai energiakustannukset nousevat merkittävästi sopimuksen solmimisen ja toimituksen välisenä aikana, meillä on oikeus yksipuolisesti korottaa hintoja vastaavasti (Saksan siviililain (BGB) 315 §), kun sopimuksen solmimisen ja toimituksen välillä on vähintään neljä kuukautta.
 6. Materiaalien hintojen vaihdellessa merkittävästi puitesopimuksen tai muun pitkäaikaisen sopimuksen aikana, pidätämme oikeuden muuttaa hintoja uusien tilausten osalta neljän viikon varoitusajalla, jos kustannuksemme nousevat yhteensä yli 5 prosenttiyksikköä erityisesti kasvaneiden materiaali-, palkka- tai energiakustannusten vuoksi. Jos hinnankorotus on yli 10 prosenttiyksikköä, ostajalla on oikeus purkaa sopimus.
 7. Meillä on oikeus asiasta erikseen ilmoittamatta periä viivästyskorkoa, joka on suuruudeltaan vuotuinen peruskorko plus viisi prosenttiyksikköä.
 8. Ostajalla on kompensaatio- tai pidätysoikeus vain, jos sen vaateet ovat riidattomia tai laillisesti vahvistettuja. Ostajan reklamaatioilla ei ole vaikutusta maksuvelvoitteeseen tai eräpäivään, ja ostaja luopuu oikeudestaan suorituksen epäämiseen tai pidätykseen lukuun ottamatta tilannetta, jossa me, lailliset edustajamme tai sijaisemme olemme syyllistyneet törkeään sopimusrikkomukseen tai ostajan vastavaateet, joihin suorituksen epäämis- tai pidätysoikeus perustuu, ovat riidattomia tai lainvoimaisesti ratkaistu.
 9. Ostajan katsotaan laiminlyöneen maksun viimeistään 30 päivän kuluttua laskun vastaanottamisesta, ellei ole olemassa syitä, jotka johtavat aikaisempaan laiminlyöntiin (esim. muistutus tai kalenterin mukaan määräytyvä maksupäivä). Saatavallamme on maksun laiminlyönnin alkamisesta lähtien maksettava korkoa, joka on suuruudeltaan vuotuinen peruskorko plus yhdeksän prosenttiyksikköä.
 10. Tilauksen nettoarvon on oltava vähintään 100 euroa.
 11. Sekit ja vekselit hyväksytään vain ennakkosopimuksen perusteella. Ostaja vastaa koroista ja kuluista.

§ 4 Toimitusaika, osatoimitukset, poikkeamat määrissä

 1. Toimitusaika on osapuolten välillä sovittu aika.
 2. Sovittua toimitusaikaa pidetään tavoiteltuna toimitusaikana, ellei kirjallisesti nimenomaisesti toisin sovita.
 3. Toimitusajan noudattamisen edellytyksenä on, että toimittaja saa omat toimituksensa asianmukaisesti ja viipymättä.
 4. Toimitusehto on ”Noudettuna”, Incoterms 2020. Ostajan on pyrittävä noutamaan tavarat viipymättä saatuaan tiedon toimitusvalmiudesta.
 5. Sovittu toimitusaika alkaa yleensä sopimuksen solmimisesta ja edellyttää kaikkien kaupallisten ja teknisten kysymysten ratkaisemista. Toimitusaika ei kuitenkaan saa alkaa, ennen kuin kaikki ostajan toimittamat asiakirjat ja hyväksynnät sekä sovitut ennakkomaksut on saatu. Kun kyseessä on toimitus ”Noudettuna”, Incoterms 2020, toimitusaikaa katsotaan noudatetun, jos toimitettava tavara on valittu ja valmis lähetettäväksi sovitussa määräajassa ja siitä on ilmoitettu ostajalle. Kun kyseessä on myyntitoimitus (”Versendungskauf”), toimitusaikaa katsotaan noudatetun, jos toimitettava tavara on luovutettu kuljetuksesta vastaavalle henkilölle ennen toimitusajan päättymistä tai jos tuotetta ei ole voitu luovuttaa meistä riippumattomasta syystä.
 6. Ylivoimainen este, kuten mellakka, lakko, sota, tulva, työsulku, tulipalo, epidemia, sairaus, takavarikko, boikotti, lakisääteinen tai virallinen määräys tai rajoitus tai oman toimittajamme virheellinen tai viivästynyt toimitus sekä muut ulkopuoliset ennalta arvaamattomat, hallitsemattomat ja poikkeukselliset tapahtumat, joita ei voida estää edes äärimmäistä huolellisuutta noudattamalla ja jotka vaikuttavat meihin tai toimittajiimme, vaikeuttavat kohtuuttomasti toimitus- ja suoritusvelvoitteitamme tai tekevät ne mahdottomiksi eivätkä johdu meistä, pidentää toimitus- ja suoritusvelvoitteillemme varattua aikaa kyseisten tapausten tai tapahtumien kestolla ja uudelleenkäynnistykselle varattavalla ajalla, jos emme pysty täyttämään toimitus- ja suoritusvelvollisuuttamme kohtuullisista toimenpiteistä huolimatta.
 7. Toimitus- ja suoritusvelvoitteille varatun ajan pidennystä edellä olevan alakohdan 6 mukaisesti sovelletaan myös silloin, kun tällaiset tapaukset tai tapahtumat sattuvat ajankohtana, jolloin emme kykene toimimaan.
 8. Jos toimitus- ja palveluvelvoitteille varattua aikaa pidennetään kohtuullisesti tällaisten tapausten tai tapahtumien vuoksi edellä olevan alakohdan 6 mukaisesti, ostajalla on oikeus purkaa sopimus toimitus- ja palveluvelvoitteisiin liittyvien pidennysten päätyttyä. Jos ostaja on kiinnostunut osatoimituksista, se voi purkaa sopimuksen myös osittain. Jos olemme jo suorittaneet osatoimituksia ja/tai -palveluja, ostaja voi purkaa koko sopimuksen vain, jos se voi osoittaa, ettei sillä ole mitään hyötyä osatoimituksista ja/tai -palveluista. Tämä ei vaikuta muihin laillisiin tai sopimukseen perustuviin oikeuksiin purkaa sopimus.
 9. Jos toimituksemme viivästyy, ostajalla on oikeus purkaa sopimus kohtuulliseksi katsomansa määräajan ja sen tuloksettoman päättymisen jälkeen tai, jos ostaja on kiinnostunut osatoimituksesta, sillä on oikeus purkaa täyttämättä jäänyt osa sopimuksesta. Jos olemme jo suorittaneet osatoimituksia, ostaja voi purkaa koko sopimuksen vain, jos se voi osoittaa, ettei sillä ole mitään hyötyä osatoimituksista. Ostajan kaikenlaiset lisävaateet – erityisesti vahingonkorvausvaatimukset, mukaan lukien epäsuorat vahingot – on suljettu pois, ellei niitä jäljempänä 9 §:n nojalla ole nimenomaisesti sallittu.
 10. Meillä on oikeus suorittaa toimitus ennen toimituspäivää ja osatoimituksina, mikäli ostajan etua ei kohtuuttomasti loukata.
 11. Jos ostaja on laiminlyönyt tavaroiden vastaanottamisen tai muuten vastuussa lähetyksen viivästymisestä, voimme varastoida tuotteet ostajan vastuulla ja kustannuksella sekä laskuttaa ne noudettuna. Meillä on oikeus periä varastointimaksuna vähintään 1,5 % tavaroiden arvosta kuukaudessa. Pidätämme nimenomaisesti oikeuden vaatia tämän lisäksi vahingonkorvauksia. Kun asettamamme määräaika toimituksen hyväksymiselle on umpeutunut, voimme purkaa sopimuksen ja vaatia vahingonkorvausta sopimuksen suorituksen jatkamisen sijaan. Muut oikeudet säilyvät ennallaan. Määräaikaa ei tarvitse asettaa, jos ostaja vakaasti ja lopullisesti kieltäytyy vastaanotosta tai on ilmeistä, että ostaja ei pysty maksamaan kauppahintaa tai ottamaan vastaan toimitusta määräajan kuluessa. Vahingonkorvauksen määräksi katsotaan 20 prosenttia tilauksen arvosta. Vahingonkorvaus vähennetään mahdollisesti maksetusta ennakkomaksusta. Osapuolet voivat vapaasti osoittaa, että tosiasiallinen vahinko on ollut tätä summaa suurempi tai pienempi.
 12. Mittatilaustyönä valmistettujen suuttimien osalta tilattua kappalemäärää ei voida aina noudattaa valmistusteknisistä syistä ja hylkäysriskistä johtuen. Pidätämme oikeuden tehdä pieniä yli- tai alimittaisia toimituksia asianmukaisella korvauksella. Tällaisia toimituksia ei katsota virheiksi Saksan siviililaissa (BGB) tarkoitetussa merkityksessä.

§ 5 Vaaranvastuu, lähettäminen, pakkaaminen

 1. Mikäli kirjallisesti ei ole muuta sovittu, toimituksemme tapahtuvat ”Noudettuna”, Incoterms 2020.
 2. Siksi vaaranvastuu siirtyy ostajalle heti, kun ostajalle on ilmoitettu toimitusvalmiudesta ja toimitettava tavara on asetettu syrjään. Tämä pätee myös, jos olemme tarjonneet lisäpalveluja, kuten lastausta, kuljetusta tai purkamista. Jos täytäntöönpano viivästyy ostajasta johtuvista syistä, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun toimitusvalmiudesta ilmoitetaan.
 3. Jos on sovittu myyntitoimituksesta (”Versendungskauf”), vaaranvastuu siirtyy ostajalle toimitettavan tavaran lähetyksen yhteydessä tai viimeistään luovutettaessa se kuljetuksesta vastaavalle henkilölle noudettuna tai lähetyspaikassa. Jos toimitus viivästyy ostajasta johtuvista syistä, vaaranvastuu siirtyy jo lähetysvalmiudesta ilmoitettaessa. 5 §:n alakohdan 2 lausetta 3 sovelletaan vastaavasti.
 4. Jos sitoudumme kuljettamaan toimitettavat tavarat ostajan puolesta, meillä on oikeus valita niiden pakkaus- ja lähetystapa oman harkintamme mukaan, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.
 5. Ellei toisin ole sovittu, ostaja vastaa kuljetusvakuutuksen ottamisesta.
 6. Jos on sovittu, että meillä on vaaranvastuu, ostajan on tarkastettava lähetetyt tavarat viipymättä niiden saavuttua ja kuljetuksesta vastaavan henkilön läsnä ollessa mahdollisten ulkoisten kuljetusvaurioiden havaitsemiseksi. Ostajan on ilmoitettava kuljetuksesta vastaavalle henkilölle toimitettavan tavaran ulkoisista vaurioista viimeistään toimituksen yhteydessä merkitsemällä vauriot tai puutteet riittävän selvästi sekä viipymättä ilmoitettava niistä meille kirjallisesti. Ostajan on ilmoitettava meille kirjallisesti viiden kalenteripäivän kuluessa vaurioista tai puutteista, jotka eivät näy ulospäin. Lisäksi sovelletaan Saksan kauppalain (HGB) 438 §:n määräyksiä sekä 7 §:n alakohdan 4 mukaista ilmoitusvelvollisuutta.

§ 6 Omistusoikeuden pidätys

 1. Pidätämme omistusoikeuden kaikkiin toimittamiimme tavaroihin, kunnes kaikki ostajan kanssa solmitusta liikesuhteesta johtuvat saamiset, mukaan lukien sekit ja vekselit sekä sekkejä ja vekseleitä koskevassa lainsäädännössä mainituista väärinkäytöksistä johtuvat saamiset, on täysin suoritettu. Jos Ostajan kanssa on sovittu sekillä/vekselillä tehtävästä maksusta, omistusoikeus pidätetään, kunnes maksuosoituksesta ei enää ole riskiä.
 2. Ostajan on milloin tahansa meidän sitä pyytäessä tai maksukyvyttömyysmenettelyn yhteydessä selvästi varustettava tavarat, joiden omistusoikeus pidätetään, merkinnällä ”Lechler GmbH:n omaisuutta”.
 3. Ostajan on käsiteltävä huolellisesti tavaroita, joiden omistusoikeus pidätetään. Ostajan on erityisesti vakuutettava tällaiset tavarat riittävästä jälleenhankinta-arvosta tulipalon, vesivahingon ja varkauden varalta. Jos ja siinä määrin kuin huolto- ja tarkastuspalveluja tarvitaan, ostajan on huolehdittava niistä ajallaan.
 4. Ostajan suorittama toimitettujen tavaroiden käsittely tapahtuu puolestamme Saksan siviililain (BGB) 950 §:n mukaisesti ilman meille aiheutuvia velvoitteita. Jos ostaja yhdistää toimitetun tavaran muihin tavaroihin tai käsittelee sitä ja muita tavaroita yhdessä, omistamme tuloksena syntyvät tavarat yhteisesti. Yhteisomistusosuus vastaa toimitetun tavaran laskutusarvon suhdetta muiden käytettyjen tavaroiden laskutusarvoihin. Ostajalla on oikeus yhdistellä ja käsitellä toimitettuja tavaroita tavanomaisessa liiketoiminnassa edellyttäen, että edellä mainitut rasiteoikeudet säilyvät.
 5. Ostajalla on oikeus myydä toimitetut tuotteet ja niistä edellä olevan ala kohdan 4 mukaisesti syntyvät tuotteet (jäljempänä yhteisesti ”Omistusoikeuden pidätyksen alaiset tuotteet”) tavanomaisessa liiketoiminnassa edellyttäen, että laajennettu omistusoikeus (saatavien siirto seuraavan alakohdan 6 mukaisesti) on varmistettu. Kaikki muut luovutustoimet, erityisesti panttaaminen, liisaaminen, lainaaminen tai vakuudeksi asettaminen, eivät ole sallittuja.
 6. Ostaja siirtää täten meille kaikki saatavat, jotka johtuvat toimitettujen tavaroiden jälleenmyynnistä tai käyttöoikeuden myöntämisestä kolmansille osapuolille. Hyväksymme täten tämän siirron. Jos omistusoikeuden pidätyksen alainen tuote on yhteisomistuksessamme, tällainen siirto koskee vain niitä saatavia, joita meillä on ostajalta.
 7. Ostajalla on oikeus luopua omistusoikeuden pidätyksen alaisista tuotteista, käsitellä ja yhdistellä toimitettuja tavaroita sekä periä siirrettyjä saatavia vain tavanomaisessa liiketoiminnassa ja vain peruutettavissa olevalla tavalla. Peruuttaminen tulee kyseeseen vain, jos ostaja ei ole asianmukaisesti huolehtinut velvollisuuksistaan, erityisesti maksuvelvollisuudestaan, tai jos se on vararikkotilassa, ylivelkaantunut tai maksukyvytön tai sen omaisuuteen liittyvää maksukyvyttömyysmenettelyä on haettu. Tällöin ostajan on pyynnöstämme ilmoitettava velalliselle siirrosta; meillä on myös oikeus ilmoittaa laajennetusta omistusoikeuden pidätyksestä ostajan asiakkaalle. Jos siirrettyjen saatavien perintä kumotaan, ostajan on ilmoitettava meille asiakkaansa nimi tai yritys sekä tämän osoite.
 8. Ostajan lupa luovuttaa omistusoikeuden pidätyksen alaisia tavaroita sekä käsitellä ja yhdistellä niitä siirrettyjen saatavien perimiseksi päättyy ilman nimenomaista peruutusta, jos ostaja tulee maksukyvyttömäksi, keskeyttää maksunsa tai jos ostaja tai kolmas osapuoli jättää konkurssihakemuksen ostajan omaisuuden osalta tai jos ostajan ylivelkaantuminen todetaan.
 9. Alakohdissa 7 ja 8 tarkoitetuissa tapauksissa meillä on oikeus purkaa sopimus ja vaatia omistusoikeuden pidätyksen alaisen tuotteen palauttamista asiasta tehdyn muistutuksen ja tarjotun lisäajan päätyttyä tuloksetta. Ostaja on velvollinen palauttamaan tällaiset tavarat. Näissä olosuhteissa meillä on oikeus ilmoittaa laajennetusta omistusoikeuden pidätyksestä ostajan asiakkaalle.
 10. Jos meille annetut vakuudet ylittävät saataviemme arvon yli 20 prosentilla, meidän on ostajan pyynnöstä vapautettava vastaava vakuusmäärä oman harkintamme mukaan.
 11. Ostajan on viipymättä ilmoitettava meille kirjallisesti, jos kolmas osapuoli aikoo käyttää tai on käyttänyt omistusoikeuden pidätyksen alaisia tavaroita siirrettyjen saatavien perusteella, sekä luovutettava meille väliintuloon tarvittavat asiakirjat. Asiakas vastaa itse mahdollisista väliintulokustannuksista, kuten oikeudenkäyntikuluista.

§ 7 Takuu

 1. Siltä osin kuin meidän ja ostajan välinen sopimussuhde on osto- tai työsopimus, olemme vastuussa laatu- ja valmistusvirheistä sekä omistusoikeudellisista virheistä (”Sach- und Rechtsmängel”) vaaranvastuun siirtymishetkellä seuraavien ehtojen mukaisesti. Lisäksi sovelletaan lakisääteisiä määräyksiä.
 2. Mahdolliset takuuoikeudet kuuluvat vain alkuperäiselle ostajalle, eikä niitä saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman suostumustamme.
 3. Tietyt ominaispiirteet katsotaan taatuiksi vain, jos ne on nimenomaisesti vahvistettu kirjallisesti. Takuu katsotaan annetuksi vain, jos ominaispiirre on kirjallisesti nimenomaisesti nimetty ”taatuksi”.
 4. Saksan kauppalain (HGB) 377 §:n soveltamisalan puitteissa ostajan on viipymättä ja viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti ilmeisistä materiaalivirheistä, määrällisistä poikkeamista ja virheellisistä toimituksista sekä aina ennen tavaroiden yhdistelyä, käsittelyä tai asennusta; muussa tapauksessa tavarat katsotaan hyväksytyiksi kyseisistä virheistä huolimatta lukuun ottamatta tilannetta, jossa me, lailliset edustajamme tai sijaisemme olemme toimineet vilpillisesti. Ostajan on viipymättä ja viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti havaituista piilevistä virheistä, jotka on merkittäviä. Lisäksi sovelletaan Saksan kauppalain (HGB) 377 §:ää. Tämä ei vaikuta 5 §:n alakohtaan 6.
 5. Ostajan on annettava meille mahdollisuus yhdessä arvioida ilmoitettuja reklamaatioita ja olla läsnä, kun otetaan mahdollisia materiaalinäytteitä.
 6. Jollei seuraavista tämän alakohdan 6 ehdoista muuta johdu, ostajan vaateet, jotka koskevat vikoja, vanhenevat yhdessä vuodessa, joka aika lasketaan lakisääteisen vanhentumisajan alkamisesta. Jos olemme vilpillisesti salanneet vian, vahingonkorvausvaatimuksiin sovelletaan lakisääteisiä määräaikoja. Lakisääteisiä määräaikoja sovelletaan myös silloin, kun ostaja esittää vikoihin liittyviä vahingonkorvausvaatimuksia tilanteessa, jossa olemme syyllistyneet tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen tai vahingonkorvausvaatimuksen perustana on kuolemantapaus, ruumiinvamma tai sairaus.
 7. Ellei tässä alakohdassa 7 toisin mainita, takuumme materiaali- ja omistusoikeudellisten virheiden osalta rajoittuu toimituksen täydentämiseen. Toimituksen täydentämisen suhteen meillä on oikeus harkintamme mukaan joko korjata virhe (jälkikorjaus) tai toimittaa virheetöntä materiaalia (vaihto). Jos toimituksen täydennys viivästyy suhteettomasti tai jos se ei toistuvista yrityksistä huolimatta onnistu, ostajalla on oikeus saada kauppahinnasta alennusta tai purkaa sopimus. Sopimuksen purkaminen ei ole mahdollista, jos virhe on vähäinen. Lisäksi virheettömien osatoimitusten tapauksessa ostaja voi purkaa koko sopimuksen vain, jos se voi osoittaa, ettei sillä ole mitään hyötyä osatoimituksista. Lisävaatimuksia, erityisesti kulukorvaus- ja vahingonkorvausvaatimuksia, ei hyväksytä, ellei jäljempänä 9 §:ssä toisin määrätä. Vaihdetut osat on pyydettäessä palautettava meille kustannuksellamme.
 8. Ostajan on palauttaa viallinen tavara meille jälkikorjausta tai vaihtoa varten omalla vastuullaan siinä tapauksessa että uudelleentoimitus ei ole toimitustavan vuoksi mahdollista. Me vastaamme jälkikorjauksesta aiheutuvista kuljetus-, matka-, työ- ja materiaalikustannuksista, mutta vain siitä paikasta, johon ostetut tavarat on sovitusti toimitettu, ja enintään virheettömän toimituserän arvoa vastaavassa määrin. Vaihdetuista tavaroista tai niiden osista tulee meidän omaisuuttamme tai ne pysyvät omistuksessamme.
 9. Ostajan on annettava meille tarvittava aika ja mahdollisuus jälkikorjaukseen tai vaihtoon. Ostajalla on ainoastaan kiireellisissä tapauksissa laitoksen turvallisuuden vaarantuessa, kohtuuttoman suuria vahinkoja torjuttaessa tai vikojen poiston viivästyessä oikeus korjata virhe itse tai kolmannen osapuolen avustuksella etukäteisilmoituksen jälkeen ja vaatia meiltä korvausta kuluihin.
 10. Takuu ei kuitenkaan ole voimassa, jos ostaja (i) tekee muutoksia toimitettuun tavaraan tai pyytää kolmatta osapuolta tekemään siihen muutoksia ja/tai (ii) toimitettavan tavaran osia ei vaihdeta meiltä saataviin alkuperäisiin varaosiin, vaan kolmannen osapuolen varaosiin ilman, että tämä olisi välttämätöntä siksi, että olisimme laiminlyöneet velvoitteitamme ja ostajan asettama lisäaika olisi päättynyt tuloksetta, tai muusta painavasta syystä, joka estää toimitetun tavaran käytön sopimuksen mukaisesti. Tätä ei sovelleta, jos ostaja voi osoittaa, että kyseiset viat eivät ole aiheutuneet muutoksista, jotka ostaja tai kolmas osapuoli on tehnyt toimitettuihin tavaroihin tai varaosiin.
 11. Saksan siviililain (BGB) 478 §:n, 445a §:n ja 445b §:n mukaiset takautumissaatavat on suljettu pois, paitsi jos ostajan asiakkaan vaatimus on oikeutettu ja siinäkin tapauksessa vain lakisääteisessä laajuudessa, lukuun ottamatta hyvän tahdon eleitä, joita ei ole koordinoitu kanssamme ja jotka edellyttävät takautumiseen oikeutetun henkilön omien velvollisuuksien noudattamista, erityisesti sitä, että virheestä on reklamoitava välittömästi tavaran vastaanottamisen jälkeen.
 12. Ostajan katsotaan luopuneen virheilmoituksen jättämisestä, jos se käsittelee tai asentaa tavaroita silloin, kun virhe on ilmeinen.
 13. Jos virheilmoitus on perusteltu, ostaja voi pidättää maksun vain siltä osin kuin ilmennyt olennainen virhe sitä edellyttää. Jos virheilmoitus on aiheeton, meillä on oikeus vaatia asiakkaalta korvausta siitä aiheutuneista kuluista.
 14. Virheisiin perustuvat vaateet eivät ole päteviä, jos sovituissa tai tavanomaisissa ominaispiirteissä tai käyttökelpoisuudessa on vähäisiä poikkeamia, esim. vähäisiä eroja tuotteiden värissä, mitoissa ja/tai laadussa tai suorituskyvyssä.
 15. Olennaisen virheen toteaminen edellyttää aina kirjallista käsittelyä.
 16. Takuuvelvoitetta ei ole, jos ostajan käyttötarkoitus poikkeaa tavanomaisesta käytöstä, ellei asiasta muuta kirjallisesti sovita.
 17. Takuuoikeudet koskevat vain uusia tuotteita. Ellei toisin sovita, käytetyt tuotteet myydään sellaisinaan ilman takuuoikeutta.
 18. Takuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa: Tuotteiden sopimaton tai epäasianmukainen käyttö, mukaan lukien tuotteiden tahaton tai tahallinen tuhoaminen tai vahingoittaminen, ostajan tai kolmansien osapuolten suorittama virheellinen kokoonpano, kuluminen ja luonnollinen kuluminen, virheellinen ja huolimaton käsittely, epäasianmukainen huolto sekä mekaaninen, kemiallinen, elektroninen, sähköinen tai muu altistus, joka ei ole ennakoiduissa, keskimääräisissä rajoissa.

§ 8 Sopimuksen purku, mahdoton täytäntöönpano

 1. Ostaja voi – muiden näissä ehdoissa mainittujen oikeuksien lisäksi – myös purkaa sopimuksen kirjallisella ilmoituksella, jos sopimuksen täytäntöönpano ennen vaaranvastuun siirtoa on käynyt meille täysin mahdottomaksi. Jos mahdottomuus on vain osittainen, ostajalla on oikeus purkaa sopimus vain, jos se voi osoittaa, ettei sillä ole hyötyä osittaisesta toimituksesta tai suorituksesta – muilta osin ostaja voi vaatia asianmukaista hinnanalennusta. Ostajan muut vaatimukset meitä kohtaan on suljettu pois, ellei seuraavassa 9 §:ssä toisin määrätä. Lisäksi sopimuksen purku on sallittu vain, jos rikkomus on merkittävä.
 2. Jos kumpikaan sopijapuoli ei ole vastuussa mahdottomasta asiaintilasta, meillä on oikeus saada osa maksusta suhteutettuna annettuun palveluun.

§ 9 Vastuu

 1. Vahingonkorvausvelvollisuutemme, olipa juridinen peruste mikä hyvänsä, rajoittuu seuraavaan:
  a) tahalliset tekomme tai törkeä huolimattomuus, mukaan lukien johtohenkilöiden ja sijaisten toimet
  b) kuoleman, ruumiinvamman tai sairauden aiheuttaminen
  c) syyllistyminen olennaiseen sopimusrikkomukseen
  d) virheet, joista olemme tarkoituksella vaienneet tai joiden puuttumisen olemme taanneet
  e) vastuumme Saksan tuotevastuulain nojalla yksityiskäytössä oleviin tuotteisiin liittyvistä henkilö- ja esinevahingoista
  Muut vahingonkorvausvaatimukset on suljettu pois.
 2. Sopimusvelvoite on olennainen, jos sen täyttäminen on edellytys sopimuksen asianmukaiselle täytäntöönpanolle ja jos sopimuskumppani yleensä luottaa tai saattaa luottaa sen täytäntöönpanoon.
 3. Jos olennaisen sopimusvelvoitteen rikkomus on vähäinen (lukuun ottamatta tahallisuutta ja törkeää huolimattomuutta), vastuumme rajoittuu sopimukselle tyypilliseen kohtuudella ennakoitavissa olevaan vahinkoon. Tällaiselle sopimukselle tyypillinen ennakoitavissa oleva tappio on yleensä kyseiselle suoritukselle sopimuksessa määritetty arvo.
 4. Jos olemme suojautuneet sopimuksesta tyypillisesti aiheutuvalta vahinkoriskiltä edellä 9 §:n alakohdan 3 mukaisella vastuuvakuutuksella, meidän vastuumme ja laillisten edustajiemme tai sijaistemme vastuu rajoittuu vastuuvakuutuksella saatavan korvauksen määrään. Siltä osin kuin vakuutuksenantaja ei ole maksuvelvollinen, maksamme korvauksen vakuutusmäärään asti.

§ 10 Immateriaalioikeudet ja omistusoikeudelliset virheet

 1. Ellei toisin sovita, toimitamme Saksan liittotasavallassa vain sellaisia tuotteita, jotka eivät loukkaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia tai tekijänoikeuksia (jäljempänä yhdessä ”Immateriaalioikeudet”). Jos kolmas osapuoli esittää ostajalle immateriaalioikeuksien loukkaamiseen perustuvia aiheellisia vaatimuksia, jotka liittyvät asianmukaisesti tekemiimme toimituksiin, olemme vastuussa ostajalle seuraavien ehtojen mukaisesti:
 2. Hankimme valintamme mukaan ja kustannuksellamme käyttöoikeuden kyseisiin toimituksiin, muutamme niitä siten, että immateriaalioikeuksia ei loukata, tai vaihdamme ne. Jos mikään edellä mainituista toimenpiteistä ei ole kohtuullisin ehdoin toteutettavissa, ostajalla on lakisääteinen oikeus sopimuksen purkuun tai hinnanalennukseen.
 3. Vahingonkorvausvelvollisuutemme määräytyy 9 §:n mukaisesti.
 4. Edellä mainittuja velvoitteita sovelletaan vain, jos ostaja on välittömästi ilmoittanut meille kirjallisesti tällaisista kolmannen osapuolen vaatimuksista, ei ole myöntänyt mitään oikeuksien loukkausta ja on antanut kaikki puolustustoimet ja sovintoneuvottelut meidän hoidettaviksemme. Jos ostaja lopettaa toimituksen käytön vahinkojen minimoimiseksi tai muista syistä, ostajan on ilmoitettava kolmannelle osapuolelle, että käytön keskeyttäminen ei tarkoita immateriaalioikeuksien loukkauksen tunnustamista.
 5. Ostajan vaatimukset suljetaan pois, jos ja siltä osin kuin ostaja on vastuussa immateriaalioikeuksien loukkauksesta.
 6. Lisäksi asiakkaan mahdolliset vaatimukset suljetaan pois siltä osin kuin immateriaalioikeuksien loukkaus johtuu asiakkaan erityisvaatimuksista, ennakoimattomasta käytöstä tai siitä, että asiakas on muuttanut toimitusta tai käyttänyt sitä yhdessä sellaisten tuotteiden kanssa, joita me emme ole toimittaneet.
 7. Muissa omistusoikeudellisissa virheissä sovelletaan 7 §:n määräyksiä.
 8. Asiakkaan muut kuin 10 §:ssä ja 7 §:ssä mainitut vaatimukset meitä kohtaan suljetaan pois.

§ 11 Korjaukset ja palvelut

 1. Tässä 11 §:ssä mainituilla korjauksilla tarkoitetaan korjauksia, jotka eivät kuulu laatuvirheitä koskevan takuuvelvollisuutemme piiriin.
 2. Korjaukset on suoritettava siten, että korjauksen kohde on korjauksen jälkeen täysin toimintakuntoinen. Osat, jotka eivät enää ole täydellisessä toimintakunnossa, vaihdetaan, jos se on tarpeen toimivuuden kannalta.
 3. Kustannusarvion laatimisesta ostajalta veloitetaan kiinteä 150,00 euron kulukorvaus, johon lisätään arvonlisävero. Jos ostaja pyytää meitä suorittamaan korjauksen kustannusarvion perusteella, tätä kiinteää kulukorvausta ei veloiteta.

§ 12 Asennus ja käyttöönotto

 1. Sopimuksessa käsiteltyjen asennus- ja käyttöönottotöiden hinnat perustuvat siihen, että ostaja voi taata sujuvan asennuksen. Jos meille aiheutuu ylimääräisiä kuluja alla luetelluista olosuhteista johtuen, ne laskutetaan ostajalta kokoonpanohintojen mukaisesti, paitsi jos olemme vastuussa kyseisistä olosuhteista:
  a) ylityöt;
  b) asennuksen keskeytys, jonka seurauksena henkilöitä tulee ja menee;
  c) yhdistäminen laitteisiin, jotka eivät kuulu toimituksemme piiriin;
  d) perustusten rakentaminen ja muut niihin liittyvät työt;
  e) ilmanvaihto ja sähkönsyöttö tiloissa;
  f) odotusajat;
  g) rakentajan tai ostajan suorittamat välttämättömät työt, joita ei tehdä ajallaan tai jotka tehdään virheellisesti;
  h) valmistelematon tai epäsiisti työkohde;
  i) jos toimituseriä ei voida purkaa aikataulun mukaisesti ja sovitulla tavalla laitoksen asennuspaikalla;
  j) jos meillä ei ole käytettävissä riittävää määrää komponentteja laitoksen käyttöönottoa ja hyväksyntää varten sen jälkeen, kun laitos on pystytetty ja koottu ostajan toimipaikassa (riittävällä määrällä komponentteja tarkoitetaan, että laitosta voidaan käyttää jatkuvasti tuotanto-olosuhteissa);
  k) jos meille toimitetaan viallisia tai vääränmittaisia tai piirustuksista poikkeavia komponentteja testausta varten.
 2. Ostajan on veloituksetta hankittava lisätyövoimaa (avustajia), jos asennus- ja käyttöönottotyö sitä edellyttää.

§ 13 Asennusehdot
Jos sopimuksessa käsitellään asennuspalveluja, sovelletaan lisäksi seuraavia ehtoja:

 1. Ostajan on varmistettava, että henkilöstömme saa käyttöönsä siistin asennuspaikan.
 2. Ostajan huolto- ja käyttöhenkilöstön on oltava paikalla tukemassa henkilöstöämme.
 3. Ostajan on veloituksetta toimitettava lisätyövoimaa (apuhenkilöstöä), työkaluja, laitteita, voiteluaineita, sähköä, vettä ja muuta vastaavaa, jos se on tarpeen työtehtävän suorittamiseksi.
 4. Ostajan on tarjottava henkilöstöllemme lukittava tila laitteidemme turvallista säilytystä varten. Ostajan on vakuutettava työkalumme varkauden, tulipalon ja vesivahinkojen varalta.
 5. Ostajan on ilmoitettava meille kaikista sovellettavista lakisääteisistä ja viranomaismääräyksistä sekä muista töiden suorittamiseen, toimintaan, terveydenhuoltoon ja tapaturmien ehkäisyyn liittyvistä määräyksistä.
 6. Ostajan on omalla kustannuksellaan tuettava henkilöstöämme työn suorittamisessa.
 7. Ostajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimet ihmisten ja omaisuuden suojelemiseksi työkohteessa. Ostajan on ilmoitettava töistä vastaavalle henkilöllemme erityisistä turvallisuusmääräyksistä, jotka koskevat henkilöstöämme.
 8. Ostajan teknisen tuen on varmistettava, että asennus voidaan aloittaa välittömästi henkilöstömme saapuessa ja että sitä voidaan jatkaa ilman viivytyksiä ostajan hyväksymiseen asti.
 9. Ostajan on varmistettava, että asennus voi tapahtua sovittuna asennuspäivänä.
 10. Jos ostaja rikkoo edellä olevan alakohdan 9 velvoitetta, meillä on oikeus suorittaa toimitus etukäteen ostajan kustannuksella.
 11. Jos ostaja ei noudata velvoitteitaan, meillä on asettamamme määräajan jälkeen oikeus, mutta ei velvollisuutta, ryhtyä ostajan puolesta toimiin tämän kustannuksella. Tästä aiheutuneet lisäkustannukset hyvitetään meille sovitun korvauksen lisäksi kulloinkin sovellettavan tuntihintamme mukaisesti. Tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiimme ja saataviimme.
 12. Ostajalla ei ole oikeutta käyttää henkilöstöämme mihinkään sopimuksen ulkopuolisiin palveluihin ilman etukäteen antamaamme kirjallista suostumusta.
 13. Ostaja vastaa tietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista. Ostajasta johtuvan tietohävikin yhteydessä vastuumme rajoittuu 9 §:n mukaisesti kustannuksiin, jotka olisivat aiheutuneet, jos ostaja olisi huolehtinut asianmukaisesta varmuuskopioinnista, ja erityisesti kustannuksiin, jotka aiheutuvat tietojen kopioinnista ja palautuksesta silloin, kun tiedot olisi menetetty siitä huolimatta, että varmuuskopioinnista huolehditaan asianmukaisesti.

§ 14 Hyväksyminen

 1. Jos hyväksymisestä on sovittu tai jos laissa edellytetään hyväksymistä, sovelletaan seuraavia tämän 14 §:n määräyksiä.
 2. Hyväksyminen tapahtuu yhdessä ostajan kanssa ostajan laitoksessa.
 3. Ostajan on hyväksyttävä suorittamamme palvelut heti, kun ostajalle on ilmoitettu niiden valmistumisesta ja kun mahdolliset sopimuksessa sovitut testit on suoritettu.
 4. Ostajan on ilmoitettava meille kirjallisesti kaikista poikkeamista teknisistä vaatimuksista tai sovituista ominaisuuksista välittömästi niiden havaitsemisen jälkeen. Ilmoituksessa on oltava riittävän tarkka kuvaus havaitusta poikkeamasta, jotta voimme tunnistaa ja korjata sen.
 5. Ostajalla ei ole oikeutta kieltäytyä hyväksymisestä vähäisten virheiden vuoksi. Tällaiset virheet on korjattava takuuvelvoitteidemme puitteissa.
 6. Korjaamme merkittävät virheet mahdollisimman pian, minkä jälkeen työ toimitetaan ostajan hyväksyttäväksi; uusi hyväksymistestaus rajoittuu virheen poistumisen toteamiseen. Ostajan on dokumentoitava vähäiset virheet kirjallisesti vastaanottopöytäkirjaan, ja meidän on korjattava ne takuun puitteissa.
 7. Jos ostaja kieltäytyy hyväksymisestä ilman perusteita tai syytä ilmoittamatta, pidätämme oikeuden asettaa kirjallisesti 14 päivän määräajan, jonka kuluessa hyväksymisestä on ilmoitettava. Hyväksyminen katsotaan tapahtuneeksi, jos ostaja ei hyväksy työtä tämän määräajan kuluessa tai jos ostaja ei ole kirjallisesti ilmoittanut merkittävistä virheistä.
 8. Työn tulos katsotaan joka tapauksessa hyväksytyksi, jos ostaja käyttää tai voi käyttää sitä tuottavasti. Takuuaika alkaa tästä ajankohdasta ja meillä on oikeus vaatia jäljellä olevien maksujen suorittamista.
 9. Ostajalla ei ole oikeutta kieltäytyä lopullisesta hyväksymisestä sellaisten loppuhyväksynnän aikana ilmenneiden häiriöiden vuoksi, joista me emme ole vastuussa.
 10. Ostajan on veloituksetta huolehdittava siitä, että paikalla on loppuhyväksynnässä tarvittavia ammattitaitoisia käyttöhenkilöitä.
 11. Vastuumme ilmeisistä virheistä päättyy lopulliseen hyväksymiseen, ellei ostaja ole nimenomaisesti pidättänyt oikeutta vaatia korvausta ostajan tiedossa olevasta virheestä.

§ 15 Vientilupavaatimus

 1. Jos ostajan toimitukset ja palvelut edellyttävät vientilupaa, tarjouksen edellytyksenä on, että kaikki vientiin vaadittavat luvat myönnetään ajoissa ja riittävässä laajuudessa.
 2. Viranomaisten vientilupia koskevat toimet, erityisesti myönnettyjen lupien peruuttaminen tai rajoittaminen, katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi.

§ 16 Suorituspaikka, oikeuspaikka, sovellettava laki

 1. Kaikkien ostajan ja meidän välisestä liikesuhteesta johtuvien vaateiden osalta sopimuksen suorituspaikka on 72555 Metzingen, Saksa.
 2. Yksinomainen oikeuspaikka kaikille liikesuhteesta johtuville vaateille, mukaan lukien sekkejä ja vekseleitä koskevat vaateet, on tuomioistuin, jonka alueella meillä on kotipaikka. Meillä on kuitenkin myös oikeus haastaa ostaja oikeuteen sen yleisessä oikeuspaikassa.
 3. Näihin ehtoihin ja kaikkiin meidän ja ostajan välisestä liikesuhteesta johtuviin riita-asioihin sovelletaan yksinomaan Saksan lakia, lukuun ottamatta Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (CISG) ja kansainvälistä yksityisoikeutta.
 4. Jos jokin näistä ehdoista on tai tulee kokonaan tai osittain pätemättömäksi, se ei vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen. Tällöin osapuolten on sovittava uudesta määräyksestä, joka lähinnä vastaa pätemättömän tai mitätöidyn määräyksen tavoitetta.

Voimassa 1.11.2022 alkaen
Lechler Oy · Ansatie 6 a C · 01740 Vantaa, Suomi