Lechler AB:s allmänna villkor GTC

Allmänna beställnings-, leverans- och betalningsvillkor A 2022

Gäller från 1 november 2022

§ 1 Villkorens omfattning, uteslutande av motstridiga villkor

 1. Våra allmänna beställnings-, leverans- och betalningsvillkor ska gälla alla våra anbud, leveranser och tjänster.
 2. Följande villkor ska endast gälla entreprenörer enligt 14 § i den tyska civillagen, juridiska personer under offentlig rätt eller tillgångar under offentlig rätt (nedan kallat ”Köparen”). De ska också gälla alla våra framtida anbud, leveranser och tjänster till Köparen utan ytterligare hänvisning.
 3. Våra villkor ska gälla exklusivt. Giltigheten av Köparens andra villkor avvisas uttryckligen.
 4. Våra villkor ska också gälla om vi utför leveransen till Köparen utan förbehåll i vetskap om att Köparens villkor strider mot eller avviker från våra villkor.

§ 2 Slutande av avtal, leveransomfattning, överlåtelseförbud

 1. Våra anbud är som regel kostnadsfria och icke bindande. Alla uppgörelser eller avtal kräver skriftlig orderbekräftelse från oss eller att vi levererar varorna. Detsamma ska gälla eventuella tillägg, ändringar eller sidoavtal.
 2. Såvida inget annat överenskommes uttryckligen förutsätter slutandet av avtalet att våra leverantörer sköter leveranserna korrekt och i tid. Detta ska endast gälla om vi inte är ansvariga för den uteblivna leveransen, speciellt om en kongruent täckningstransaktion slutförts med vår leverantör. Köparen underrättas omedelbart om att tjänsten inte är tillgänglig. Eventuellt erlagd betalning återbetalas.
 3. All information om våra produkter, i synnerhet bilder, storlekar, prestandakriterier och alla andra tekniska data som ingår i våra anbud och broschyrer ska betraktas som ungefärliga genomsnittliga värden. Toleranser i kvantitet, vikt, antal och mått som är vanliga i denna bransch förbehålls.
 4. Vår skriftliga orderbekräftelse, eller om orderbekräftelse saknas, vårt anbud ska gälla för leveransomfattningen och tjänsterna som ska utföras.
 5. Vi har rätt att göra över- eller underleveranser på upp till 5 % av enheten eller vikten jämfört med ordervolymen i den mån som det är rimligt för Köparen.
 6. Delleveranser tillåts om det är rimligt för Köparen.
 7. Samtliga avtal, biavtal, försäkringar och ändringar i avtalet ska göras skriftligt. Detsamma ska gälla avstående från det skriftliga avtalet.
 8. Samtliga dokument och data på vilka vårt anbud baseras, såsom ritningar, illustrationer, beskrivningar och vikt- och måttspecifikationer ska endast utgöra del av avtalet om de uttryckligen innefattas i våra anbud. Vi har rätt att göra ändringar i den mån som ändringarna inte är av grundläggande karaktär och det avtalsenliga syftet med leveransen inte begränsas på ett sätt som är orimligt för Köparen.
 9. Samtliga anbudsdokument, planer, ritningar, uppskattningar, dokument och data – inklusive i elektroniskt format – förblir vår egendom och får inte behållas eller modifieras eller kopieras eller på annat sätt reproduceras eller göras tillgänglig för tredje parter av Köparen och ska, på vår begäran och efter vårt gottfinnande, antingen överlämnas till oss omedelbart eller raderas. Även om vi lämnar dessa dokument till Köparen påverkas våra immateriella rättigheter inte av detta. Köparen har inte rätt att utnyttja och överföra provexemplar, mönster och modeller.
 10. Samtliga sådana verktyg för tillverkning av leveransföremålet som tillverkas av oss ska förbli vår egendom, även om Köparen debiteras proportionerliga kostnader för dem.
 11. Köparen ska inte ha rätt att överlåta fordringar gentemot oss till tredje parter utan vårt samtycke eller överföra dem till tredje parter. Detsamma ska gälla eventuella fordringar som Köparen riktat mot oss i samband med avtalsförhållandet som uppstått genom lagstiftning.
 12. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i leveransföremålet under leveransperioden, förutsatt att det inte skett några grundläggande förändringar i leveransföremålet och dess utseende och att det avtalsenliga syftet med leveransen inte begränsas på ett sätt som är orimligt för Köparen. Produktionsrelaterade över- eller underleveranser tillåts inom en tolerans på 10 % av den totala ordermängden.

§ 3 Priser, betalning, kvittning, retentionsrätter

 1. Våra priser ska gälla leverans fritt fabrik (EXW) Metzingen, Tyskland (Incoterms 2020) och är nettopriser exklusive lagstadgad mervärdesskatt, även om detta inte visas separat, exklusive kostnader för förpackning, frakt, installation, porto, försäkringsavgifter, tullavgifter, eventuella bankkostnader, kostnader för betalningstransaktion och andra bikostnader.
 2. Våra fakturor förfaller omedelbart till betalning utan avdrag. Mottagningen av betalningen vid ett av oss angivet avräkningskontor ska avgöra om betalningen gjorts i tid.
 3. Vid försenade betalningar har vi rätt att, även i förbindelse med andra avtalsförhållanden mellan Köparen och oss, göra ytterligare leveranser avhängiga av ett fullständigt undanröjande av betalningsförseningarna.
 4. Om Köparen ligger efter med betalningar eller om betalningsvillkoren inte följs eller om en ansökan om insolvens- eller ackordsförfarande mot Köparens tillgångar lämnas in eller om omständigheter som – enligt vår rimliga affärsmässiga bedömning – ger anledning att betvivla Köparens kreditfärdighet blir kända eller synliga, inklusive fakta som redan fanns vid tidpunkten för avtalets ingående, men som vi inte kände till eller som vi inte behövde vara medvetna om, har vi rätt att hålla inne vår prestation och att kräva förskottsbetalning eller tillräckliga säkerheter för utestående leveranser och att frånträda avtalet efter att en rimlig respittid för att tillhandahålla sådana säkerheter löpt ut; ytterligare lagstadgade rättigheter påverkas inte av detta. Köparen ska vara ansvarig för alla skador som orsakas av oss genom att avtalet inte fullgörs.
 5. Vid väsentligt ökade materialpriser, löner eller energikostnader från det att avtalet slöts fram till leveransen ska vi ha rätt att ensidigt öka ersättningen i lämplig mängd (315 § i den tyska civillagen (BGB)) om det gått mer än fyra månader från att avtalet slöts till leveransen.
 6. Ifall vi mottar ramordrar eller avropsordrar och vid betydande prisfluktuationer på material inom löptiden för bekräftade ram- och avropsordrar för beställningar som ännu inte gjorts förbehåller vi oss rätten att justera priserna med en varselperiod på fyra veckor om våra kostnader ökar med mer än totalt 5 procentenheter, i synnerhet på grund av ökade materialpriser, löner eller energikostnader. Om priset ökar med mer än 10 procentenheter ska Köparen ha rätt att frånträda avtalet.
 7. Vi har rätt att ta ut ränta på förfallna betalningar på 5 procentenheter över gällande referensränta per år utan föregående meddelande.
 8. Köparen kan endast kvitta eller hävda en retentionsrätt om Köparens fordringar inte bestrids eller har fastställts juridiskt. Reklamationer från Köparen påverkar inte vare sig skyldigheten att betala eller förfallodatumet, och häver utövandet av en rätt att hålla inne prestationen eller en retentionsrätt, såvida inte vi eller våra juridiska ombud eller ställföreträdare gör sig skyldiga till grovt avtalsbrott eller motfordran från Köparen på vilken rätten att hålla inne prestationen eller retentionsrätten baseras inte bestridits eller slutligen fastställts av en domstol.
 9. Köparen är i dröjsmål med sin betalning senast 30 dagar efter att fakturan mottogs, såvida det inte finns orsaker som leder till ett tidigare dröjsmål (t.ex. påminnelse eller betalningsfrist som kan fastställas enligt kalendern). Från början av dröjsmålet ska vår fordran löpa med en årlig ränta om 9 procentenheter över referensräntan.
 10. Beställningens nettovärde ska uppgå till minst 100 euro.
 11. Checkar och växlar godtas endast till följd av prestation efter tidigare överenskommelse. Ränta och kostnader ska uppbäras av Köparen.

§ 4 Leveransperiod, delleveranser, mängdavvikelser

 1. Leveransperioden ska vara den period som parterna kommer överens om.
 2. Den överenskomna leveranstiden ska betraktas som eftersträvad leveranstid, såvida inget annat uttryckligen överenskommes skriftligen.
 3. Iakttagandet av leveransperioden är avhängigt av huruvida leverantören får sina egna leveranser på korrekt sätt och i tid.
 4. Leveransen ska vara fritt fabrik (EXW), Incoterms 2020. Köparen ska sträva efter att hämta varorna omedelbart efter att Köparen informerats om att varorna är redo att skickas.
 5. Den överenskomna leveransperioden ska i allmänhet börja med ett avtal och kräver förtydligande av alla affärsmässiga och tekniska frågor. Den ska dock inte börja innan eventuella dokument eller godkännanden som ska tillhandahållas av Köparen och överenskomna förskottsbetalningar tagits emot till fullo. Vid leverans fritt fabrik (EXW), Incoterms 2020, ska leveransperioden anses uppfylld om föremålet som ska levereras har valts ut och är redo att skickas inom den överenskomna perioden och Köparen har informerats om det. Vid försändningsköp (”Versendungkauf”) ska leveranstiden anses uppfylld om föremålet som ska levereras har överlämnats till en person som ansvarar för transporten innan leveransperioden löper ut eller om föremålet inte kunde överlämnas utan fel från vår sida.
 6. Fall av force majeure, i synnerhet, men inte begränsat till, upplopp, strejker, krig, översvämningar, lockouts, brand, epidemier, sjukdomar, konfiskering, bojkott, rättsordningar eller officiella regler och restriktioner eller inkorrekt eller försenad leverans från våra leverantörer och andra oförutsebara, okontrollerbara, extraordinära händelser utifrån som inte kan förhindras ens med extrem noggrannhet och som påverkar oss eller våra leverantörer, gör vår leverans- och prestationsskyldigheter orimligt svåra eller omöjliga och inte kan tillskrivas oss, förlängs leverans- och fullgörandeskyldigheten med den tid som fallen eller händelserna varar med en lämplig omstartstid, om vi inte kan fullgöra vår leverans- och prestationsskyldighet trots rimliga åtgärder.
 7. Förlängningen av leverans- och prestationsskyldigheterna enligt punkt 6 ovan ska också gälla om dessa fall eller händelser inträffar vid en tidpunkt då vi inte fullgjort våra skyldigheter.
 8. Om leverans- och tjänsteskyldigheterna förlängs med en rimlig tidsperiod på grund av fall eller händelser enligt punkt 6 ovan ska Köparen ha rätt att frånträda avtalet efter att dessa förlängda leverans- och tjänsteskyldigheter upphört. Om Köparen är intresserad av delleveranser kan Köparen också frånträda avtalet till viss del. Om vi redan tillhandahållit delleveranser och/eller deltjänster kan Köparen endast frånträda hela avtalet om Köparen kan bevisa att han eller hon inte är intresserad av delleverans och/deltjänster från oss. Ytterligare lagstadgade rättigheter eller avtalsrättigheter att frånträda avtalet påverkas inte av detta.
 9. Om vi försenas med en leverans ska Köparen ha rätt att frånträda avtalet efter att ha ställt upp en rimlig respittid och efter att den löpt ut utan resultat, eller ska, i den mån som Köparen är intresserad av en delleverans, ha rätt att frånträda den del av avtalet som inte fullgjorts. Om vi redan tillhandahållit delleveranser kan Köparen endast frånträda hela avtalet om Köparen kan bevisa att han eller hon inte är intresserad av delleverans från oss. Ytterligare anspråk av alla slag från Köparen – i synnerhet skadeståndsanspråk, inklusive följdskador – ska uteslutas såvida inget annat uttryckligen medges i 9 § nedan.
 10. Vi har rätt att leverera före leveransdatumets utgång och att göra delleveranser i den mån som det inte påverkar Köparens motstridiga intressen oskäligt.
 11. Om Köparen inte har godkänt varorna eller i övrigt kan hållas ansvarig för en försenad sändning kan vi förvara produkterna på Köparens risk och bekostnad och fakturera dem som levererade fritt fabrik (EXW). Vi har rätt att debitera minst 1,5 % av värdet på varorna per månad i förvaringsavgift. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten hävda skadeståndsanspråk överstigande det. Efter att respittiden som vi ställt upp för att godkänna leveransen har löpt ut kan vi frånträda avtalet och kräva ersättning för skador istället för prestation. Ytterligare rättigheter påverkas inte. En respittid behöver inte ställas upp om Köparen på allvar och slutligen nekar godkännande eller det är uppenbart att Köparen inte kan betala köpesumman eller godkänna leveransen inom respittiden. Skadebeloppet uppskattas till 20 procent av ordervärdet. Skadebeloppet ska kvittas mot eventuell erlagd förskottsbetalning. Parterna är fria att visa att den faktiska skadan var högre eller lägre än detta belopp.
 12. Vad gäller specialtillverkade dysor är det inte alltid möjligt att uppfylla det beställda antalet på grund av tekniska produktionsskäl och den tillhörande risken för avslag. Vi förbehåller oss rätten att göra små över- eller underleveranser till lämplig kostnad. Dessa leveranser ska inte utgöra något fel på det sätt som avses i den tyska civillagen (BGB).

§ 5 Riskövergång, sändning, förpackning

 1. I frånvaro av ett skriftligt medgivande till avtalet ska våra leveranser ske fritt fabrik (EXW), Incoterms 2020.
 2. Risken för oavsiktlig förlust eller oavsiktlig försämring ska därför övergå till Köparen så snart som Köparen underrättats om att leveransföremålet är redo att skickas och har lagts undan. Detta ska också gälla om vi har tillhandahållit tilläggstjänster såsom lastning, transport eller lossning. Om prestationen försenas på grund av skäl som beror på Köparen, ska risken för oavsiktlig förlust övergå till Köparen i och med meddelandet om att leverans ombesörjts.
 3. Om ett försändningsköp (”Versendungkauf”) överenskommes ska risken för oavsiktlig förlust eller oavsiktlig försämring övergå till Köparen allra senast då leveransföremålet skickats eller lämnats över till en transportperson fritt fabrik eller avsändningsplats. Om leveransen försenas på grund av skäl som beror på Köparen ska risken övergå redan i och med meddelandet om att varan är redo att skickas. 5 § 2 punkten 3 mom. ska gälla i enlighet därmed.
 4. Om vi åtar oss att transportera leveransprodukterna för Köparens räkning har vi rätt att välja förpacknings- och sändningssätt för föremålen efter vårt gottfinnande, såvida inget annat överenskommes skriftligen.
 5. Såvida inget annat överenskommes ansvarar Köparen för att teckna en transportförsäkring.
 6. Om det överenskommes att vi bär risken för oavsiktlig förlust eller oavsiktlig försämring ska Köparen omedelbart kontrollera de skickade varorna för externa transportskador då de anländer och i transportpersonens närvaro. Köparen ska underrätta transportpersonen om utåt synliga förluster eller skador på leveransföremålet senast vid leverans med tillräckligt tydlig märkning av förlusterna eller skadorna och omedelbart underrätta oss om det skriftligen. Köparen ska underrätta oss skriftligen inom fem kalenderdagar om förluster eller skador som inte är synliga utåt. Dessutom ska bestämmelserna i 438 § i den tyska handelslagen (HGB) samt skyldigheten att informera om fel enligt 7 § 4 punkten gälla.

§ 6 Äganderättsförbehåll

 1. Vi behåller äganderätten till samtliga varor som levererats av oss fram till att samtliga anspråk som uppstår till följd av affärsförbindelsen med Köparen fullgjorts till fullo inklusive anspråk som uppstår till följd av checkar och växlar samt eventuella regresskrav enligt lagen om checkar och växlar som uppstår från check- eller växelbetalningar som gjorts till följd av prestationen. Om betalning överenskommes med Köparen på basis av check- eller växelförfarandet ska äganderättsförbehållet vara tills risken för regress från växlarna som gjorts tillgängliga av oss har upphört.
 2. Köparen ska, när som helst på vår begäran och vid ansökan om insolvens, tydligt märka varorna som omfattas av äganderättsförbehållet som ”tillhör Lechler GmbH”.
 3. Köparen ska hantera varorna som omfattas av äganderätts-förbehållet med försiktighet; Köparen ska framför allt på ett lämpligt sätt försäkra varorna till nyanskaffningsvärde mot skador orsakade av brand, vatten och stöld. Om och i den omfattning som underhålls- och inspektionstjänster krävs, ska dessa tjänster utföras av Köparen i tid.
 4. All behandling av de levererade varorna av Köparen ska utföras för oss som tillverkare enligt 950 § i den tyska civillagen (BGB) utan att det medför några skyldigheter för oss. Om Köparen ansluter, blandar eller behandlar det levererade föremålet med andra föremål erhåller vi gemensamt ägarskap till de resulterande varorna. Andelen av det gemensamma ägarskapet motsvarar relationen mellan det levererade föremålets fakturavärde och de övriga levererade föremålens fakturavärden. Köparen har rätt att ansluta, blanda eller behandla det levererade föremålet i den normala affärsverksamheten, förutsatt att ovan nämnda säkerhetsintressen bevaras.
 5. Köparen har rätt att sälja de levererade föremålen och föremålen som resulterar av dem i enlighet med punkt 4 ovan (nedan gemensamt kallat ”Föremål som omfattas av äganderättsförhållande”) i den normala affärsverksamheten förutsatt att det utökade äganderättsförhållandet (överlåtelse av fordringar enligt punkt 6 nedan) säkerställs. Inga andra förfoganden, speciellt pantsättning, leasing, utlåning eller säkerhetsöverlåtelse ska tillåtas.
 6. Köparen ska härmed överlåta samtliga fordringar som uppstår till följd av återförsäljning eller annan användning av de levererade varorna till tredje parter till oss. Vi godkänner härmed denna överlåtelse. Om Föremålet som omfattas av äganderättsförhållande ägs gemensamt av oss ska sådan överlåtelse endast avse storleken på våra fordringar gentemot Köparen.
 7. Köparen har rätt att förfoga över Föremålen som omfattas av äganderättsförhållande, att behandla, ansluta och blanda de levererade föremålen och att driva in de överlåtna fordringarna endast i den normala affärsverksamheten och endast återkalleligt. Återkallelse kan endast ske om Köparen inte fullgjort sina skyldigheter på korrekt sätt, framför allt sin betalningsskyldighet, om Köparen är insolvent, har stora skulder eller inte kan betala, eller om ansökan om insolvensförfarande gentemot Köparens tillgångar har lämnats in. I sådana fall ska Köparen underrätta borgenären om överlåtelsen på vår begäran; vi har också rätt att upplysa Köparens kund om det utökade äganderättsförhållandet. Vid återkallelse för att driva in de överlåtna fordringarna ska Köparen förse oss med namnet på eller företaget för Köparens kund och dennes adress.
 8. Köparens rätt att förfoga över Föremålen som omfattas av äganderättsförhållande samt att behandla, ansluta, blanda och att driva in överlåtna fordringar ska upphöra utan uttrycklig återkallelse om Köparen blir insolvent, ställer in betalningar eller om Köparen eller en tredje part ansöker om insolvens rörande Köparens tillgångar eller om Köparen konstateras ha stora skulder.
 9. Vad gäller punkt 7 och 8 har vi rätt att frånträda avtalet och begära att Föremålet som omfattas av äganderättsförhållande returneras efter påminnelse och efter att en lämplig ytterligare respittid löpt ut utan resultat. Köparen är skyldig att lämna ifrån sig sådana föremål. Under dessa omständigheter har vi rätt att upplysa Köparens kund om det utökade äganderättsförhållandet.
 10. Om säkerheterna som överlåtits till oss överskrider värdet på våra fordringar med mer än 20 % ska vi, på Köparens begäran, frisläppa säkerheter till ett lämpligt belopp efter vårt gottfinnande.
 11. Köparen ska omedelbart underrätta oss skriftligen om förestående eller genomförd åtkomst för tredje parter till Föremålen som omfattas av äganderättsförhållande eller mot de överlåtna fordringarna och överlämna de dokument som krävs för medling. Eventuella medlingskostnader, som också inkluderar eventuella rättegångskostnader, ska uppbäras internt av kunden.

§ 7 Garanti

 1. I den mån som avtalsförhållandet mellan oss och Köparen är ett köp- eller arbetsavtal ska vi vara ansvariga för kvalitets- och tillverkningsfel och brister i äganderätten (”Sach- und Rechtsmängel”) som förekommer vid tidpunkten då risken övergår enligt följande bestämmelser. Lagbestämmelserna ska också gälla.
 2. Eventuella garantirättigheter är endast tillgängliga för den ursprungliga köparen och får inte överlåtas till en tredje part utan vårt samtycke.
 3. Vissa egenskaper anses endast omfattas av garantin om det uttryckligen bekräftas i skrift. En garanti ska endast betraktas som utfärdad om en egenskap uttryckligen betecknas som ”omfattas av garanti” i skrift.
 4. Inom tillämpligheten för 377 § i den tyska handelslagen (HGB) ska Köparen omedelbart skriftligen underrätta om eventuella uppenbara materialfel, mängdavvikelser och felaktiga leveranser, senast 14 dagar efter leverans, i varje fall före anslutning, blandning, behandling eller installation; i annat fall anses varorna ha godkänts trots dessa fel, såvida inte vi, våra juridiska ombud eller vår ställföreträdare har agerat med bedräglig avsikt. Köparen ska omedelbart skriftligen underrätta om eventuella dolda materialfel, senast 14 dagar efter att de upptäcktes. Dessutom ska 377 § i den tyska handelslagen (HGB) gälla. 5 § 6 punkten påverkas inte av detta.
 5. Köparen ska bereda oss möjlighet att gemensamt utvärdera de gjorda reklamationerna och ska närvara vid ett eventuellt uttag av materialprov.
 6. Enligt följande bestämmelser i denna punkt 6 ska preskriptionstiden för Köparens felanspråk vara ett år, räknat från början av den lagstadgade preskriptionstiden. Om vi bedrägligen dolt ett fel ska preskriptionstiderna gälla eventuella skade-ståndsanspråk. Preskriptionstiderna ska också gälla begränsningen av eventuella skadeståndsanspråk som framställs av Köparen på grund av fel om vi gjort oss skyldiga till uppsåt eller grov oaktsamhet eller om skadeståndsanspråket baseras på skada på liv, kropp och hälsa.
 7. Såvida inget annat anges i denna punkt 7 ska vår garanti mot materialfel och brister i äganderätten begränsas till kompletterande prestation. Inom räckvidden av vår skyldighet att utföra en kompletterande prestation har vi rätt, efter eget gottfinnande, att antingen åtgärda felet (senare förbättring) eller leverera ett felfritt material (byte). Om vår kompletterande prestation försenas bortom en proportionell tidsperiod eller om den kompletterande prestationen inte lyckas trots upprepade försök har Köparen rätt att sänka inköpspriset eller frånträda avtalet. Frånträdande från avtalet utesluts om felet endast är av mindre slag. Vid felfria delleveranser kan Köparen dessutom endast frånträda hela avtalet om Köparen kan bevisa att han eller hon inte är intresserad av delprestationen. Ytterligare anspråk, speciellt anspråk på ersättning för utlägg och skadeståndsanspråk, utesluts såvida inget annat anges i 9 § nedan. Utbytta delar ska på begäran returneras till oss på vår bekostnad.
 8. Köparen ska returnera den defekta varan till oss för senare förbättring eller byte på egen risk, såvida återsändning inte är möjlig på grund av leveransens natur. Vi ska uppbära kostnaderna för transport, resa, arbete och material som uppstår för senare prestation, men endast från det ställe till vilket de köpta föremålen levererades som avsett och som högst endast upp till värdet på leveransföremålet i felfritt skick. Utbytta leveransföremål eller delar av dem ska bli eller förbli vår egendom.
 9. Köparen måste ge oss nödvändig tid och möjlighet att utföra senare förbättring eller byte. Endast vid akuta fall med risk för anläggningens säkerhet, skydd mot orimligt stora skador eller försenat åtgärdande av fel ska Köparen ha rätt att åtgärda felet själv eller hos en tredje part efter föregående meddelande och att kräva ersättning för nödvändiga kostnader från oss.
 10. Inga garantianspråk ska dock finnas om Köparen (i) gör ändringar i leveransföremålet eller låter tredje parter göra ändringar, och/eller (ii) delar av leveransföremålet inte byts ut eller inte byts ut till originalreservdelar från oss utan till reservdelar från en tredje part utan att det är nödvändigt på grund av försummelse från vår sida vad gäller en skyldighet som åligger oss och respittiden som Köparen ställt upp löpt ut utan resultat eller av andra väsentliga skäl för att göra det möjligt att använda leveransföremålet i enlighet med avtalet. Detta ska inte gälla om Köparen bevisar att felen i fråga inte orsakades av ändringarna som gjordes på leveransföremålet eller reservdelarna från en tredje part av Köparen eller tredje part.
 11. Regressanspråk enligt 478 §, 445 a och 445 b i den tyska civillagen (BGB) utesluts, såvida inte anspråket från Köparens kund var berättigat och endast i lagstadgad omfattning, förutom goodwill gester som inte samordnades med oss och som kräver att personen som är berättigad till regress iakttar sina egna skyldigheter, speciellt kravet att göra en reklamation avseende ett fel omedelbart efter att varorna tagits emot.
 12. Behandling eller installation av de levererade föremålen betraktas alltid som avstående från reklamation i den mån som felet var uppenbart.
 13. Vid berättigade reklamationer kan betalningar som gjorts av Köparen endast hållas inne i lämpligt förhållande till de inträffade materialfelen. Vid en oberättigad reklamation har vi rätt att begära ersättning för utlägg som uppstår till följd därav av kunden.
 14. Anspråk som baseras på fel utesluts vid mindre avvikelser från det överenskomna eller vanliga egenskaper eller användbarhet, t.ex. mindre färgskillnader, mått och/eller produkternas kvalitet eller prestanda.
 15. Ett materialfel ska alltid uppges skriftligen.
 16. Någon garantiförpliktelse ska inte finnas om Köparens avsedda användning av leveransföremålet skiljer sig från normal användning, såvida inget annat överenskommes skriftligen.
 17. Garantirättigheterna gäller endast nya produkter. Såvida inget annat överenskommits säljs begagnade produkter i befintligt skick utan några garantirättigheter.
 18. I följande fall går det inte att göra garantianspråk: Olämplig eller felaktig användning av produkterna, inklusive oavsiktlig eller avsiktlig förstörelse av eller skada på produkterna, felaktig montering av Köparen eller tredje parter, felaktig vårdslös hantering, olämpligt underhåll, mekanisk, kemisk, elektronisk, elektrisk och jämförbar påverkan som inte motsvarar avsedd, genomsnittlig standard påverkan.

§ 8 Frånträdande, omöjlighet att prestera

 1. Köparen kan – förutom övriga rättigheter som lagts fram i dessa villkor – också frånträda avtalet med en skriftlig förklaring om det blivit fullständigt omöjligt för oss att fullgöra avtalet innan risken övergår. Vid delvis omöjlighet ska rätten att frånträda avtalet endast förekomma om Köparen kan bevisa att han eller hon inte har något intresse av delleverans eller delvis prestation – för resterande del kan Köparen kräva ett lämpligt avdrag på priset. Ytterligare anspråk från Köparen gentemot oss utesluts såvida inget annat fastställs i § 9 nedan. Avtalet får dessutom endast frånträdas om pliktförsummelsen är betydande.
 2. Om ingendera avtalsparten är ansvariga för omöjligheten ska vi ha rätt till en del av ersättningen som motsvarar den utförda tjänsten.

§ 9 Ansvar

 1. Vårt skadeståndsansvar, baserat på vilka rättsliga skäl som helst, begränsas till
  a) uppsåtligt agerande eller grov oaktsamhet från vår sida inklusive agerande från våra ledande anställdas och ställföreträdares sida
  b) straffbar skada på liv, kropp och hälsa
  c) straffbart väsentligt avtalsbrott
  d) fel som avsiktligt framställts oriktigt av oss genom tystnad eller vars frånvaro vi har garanterat
  e) omfattningen till vilken vi är ansvariga för personlig skada och skada på material gällande privat använda föremål under den tyska produktansvarslagen. Ytterligare skadeanspråk utesluts.
 2. En avtalsförpliktelse är betydande om den måste uppfyllas för att avtalet ska fullgöras på rätt sätt och på vilken avtalsparten normalt sett förlitar sig och kan förlita sig på.
 3. Vid ringa försumligt brott mot väsentliga avtalsförpliktelser (utom uppsåt och grov oaktsamhet) ska vårt ansvar dock begränsas till sådan rimligen förutsebar skada som är typisk för avtalet. Den förutsebara förlust som är typisk för denna typ av avtal ska normalt sett uppgå till avtalsvärdet på den bestämda prestationen.
 4. Om vi har täckt den avtalstypiska risken för skada enligt 9 § 3 punkten ovan genom en ansvarsförsäkring, ska vårt ansvar och våra juridiska ombuds eller ställföreträdares ansvar begränsas till storleken på ersättningarna från ansvarsförsäkringen. I den mån som försäkringsgivaren inte är skyldig att betala, ska vi betala ersättning upp till det försäkrade beloppet.

§ 10 Immateriella rättigheter och brister i äganderätten

 1. Såvida inget annat överenskommes ska vi endast leverera sådana produkter i Förbundsrepubliken Tyskland som inte kränker tredje parters immateriella rättigheter och upphovsrätter (nedan gemensamt kallade „Immateriella rättigheter“) Om en tredje part framställer berättigade anspråk gentemot Köparen baserat på kränkning av Immateriella rättigheter avseende korrekt använda leveranser från oss ska vi vara ansvariga gentemot Köparen enligt följande bestämmelser:
 2. Vi erhåller efter eget val och på vår bekostnad antingen användningsrätt till motsvarande leveranser, ändrar dem på ett sätt så att de Immateriella rättigheterna inte kränks eller byter ut dem. Om ingen av ovan nämnda åtgärder kan genomföras till rimliga villkor ska Köparen ha lagstadgad rätt att frånträda avtalet eller sänka avtalspriset.
 3. Vår skyldighet att betala skadestånd ska regleras av 9 §.
 4. Ovan nämnda skyldigheter ska endast gälla om Köparen omedelbart skriftligen underrättat oss om sådana anspråk från tredje part, inte kändes vid en kränkning och har reserverat samtliga skyddsåtgärder och förlikningsförhandlingar för oss. Om Köparen upphör att använda leveransen på grund av reducering av skada eller på grund av andra skäl ska Köparen underrätta tredje parten om att den upphörda användningen inte representerar ett erkännande av kränkning av Immateriella rättigheter.
 5. Eventuella anspråk från Köparen utesluts om och i den omfattning som Köparen ansvarar för kränkningen av de Immateriella rättigheterna.
 6. Likaså utesluts eventuella anspråk från kunden i den mån som kränkningen av Immateriella rättigheter orsakas av särskilda krav från kunden, genom användning som inte kunde förutses eller på grund av att leveransen ändrats av kunden eller används tillsammans med produkter som inte levererades av oss.
 7. Vid andra brister i äganderätten ska bestämmelserna i 7 § gälla i enlighet därmed.
 8. Ytterligare eller andra anspråk från kunden gentemot oss än de som lagts fram i 10 § och 7 § utesluts.

§ 11 Reparationer och tjänster

 1. Reparationerna som nämns i denna 11 § avser reparationer som inte täcks av vår garantiförpliktelse avseende kvalitetsfel.
 2. Reparationer ska utföras på ett sätt så att föremålet som ska repareras återfår sin fulla funktion efteråt. Delar som inte längre är i perfekt fungerande skick byts ut om det krävs för att de ska fungera ordentligt.
 3. Köparen debiteras en fast avgift på 150,00 euro plus moms för en kostnadsberäkning. Om Köparen ger oss i uppdrag att utföra en reparation baserat på kostnadsberäkningen ska denna fasta avgift inte gälla.

§ 12 Installation och idrifttagning

 1. I den mån som installation och idrifttagning utgör föremål för avtalet baseras priserna för dem på antagandet att en smidig installationsprocess garanteras. Om vi ådrar oss ytterligare kostnader på grund av omständigheterna nedan ska dessa debiteras Köparen enligt monteringsavgifterna, såvida vi inte ansvarar för dessa omständigheter:
  a) övertid;
  b) avbrott av installationen, vilket kräver nya resor till och från platsen;
  c) sammankoppling med utrustning som inte ingår i vår leveransomfattning;
  d) anläggning av fundament och arbete på fundament;
  e) luft- och elförsörjning till anläggningen;
  f) väntetider;
  g) nödvändigt arbete som ska utföras av byggaren eller av Köparen som inte utförs i tid eller som utförs felaktigt;
  h) oförberedd eller ostädad arbetsplats;
  i) om leveransföremålen inte kan lossas i tid och enligt överenskommelse på anläggningens installationsplats;
  j) om vi inte har tillräckligt många komponenter tillgängliga för idrifttagning och godkännande av anläggningen efter att anläggningen har uppförts och monterats på Köparens fabrik (tillräckligt många komponenter innebär att kontinuerlig drift kan utföras under produktionsförhållanden);
  k) om defekta eller måttlösa komponenter eller komponenter som skiljer sig från ritningarna görs tillgängliga för oss för testning.
 2. Köparen ska tillhandahålla ytterligare arbetskraft (medhjälpare) utan kostnad om det krävs för installation och idrifttagning.

§ 13 Installationsförhållanden
Om installationstjänster utgör föremål för avtalet ska dessutom följande villkor gälla:

 1. Köparen ska säkerställa att en städad installationsplats tillhandahålls vår personal.
 2. Köparens underhållspersonal och driftpersonal ska närvara för att bistå vår personal.
 3. Köparen ska tillhandahålla ytterligare arbetskraft (extra personal), verktyg, utrustning, smörjmedel, energiförsörjning, vatten och liknande utan kostnad om det behövs för att utföra arbetet.
 4. Köparen ska tillhandahålla vår personal ett låsbart rum för säker förvaring av vår utrustning. Köparen ska försäkra våra verktyg mot stöld, brand och vattenskador.
 5. Köparen ska informera oss om samtliga lagstadgade, officiella och andra regler som gäller utförande av arbete, drift, hälsoskydd och förebyggande av olyckor.
 6. Köparen ska bistå vår personal vid utförandet av arbetet på Köparens bekostnad.
 7. Köparen ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda människor och egendom på arbetsplatsen. Köparen ska informera vår verksamhetschef om eventuella särskilda säkerhetsbestämmelser i den mån som de är av betydelse för vår personal.
 8. Köparens tekniska assistans ska säkerställa att installationen kan påbörjas omedelbart efter att vår personal anlänt och kan fortsätta utan dröjsmål fram till Köparens godkännande.
 9. Köparen måste säkerställa att den överenskomna installationen äger rum på det avtalade datumet.
 10. Om Köparen bryter mot skyldigheten i föregående punkt 9 har vi rätt att utföra leveransen på förhand på Köparens bekostnad.
 11. Om Köparen inte uppfyller sina skyldigheter, och efter att ha ställt upp en tidsfrist har vi rätt till, men är inte skyldiga, att vidta åtgärder för Köparens räkning och på Köparens bekostnad. Eventuella tilläggskostnader som orsakas av detta ska ersättas oss i tillägg till den överenskomna ersättningen på basis av våra respektive tillämpliga timavgifter. Våra lagstadgade rättigheter och anspråk påverkas inte av detta.
 12. Köparen har inte rätt att anlita vår personal för icke-avtalsenliga tjänster utan skriftligt förhandsmedgivande från oss.
 13. Köparen ska ansvara för att göra regelbundna databack-uper. Vid förlust av data som orsakats av Köparen ska vårt ansvar – enligt 9 § – därför begränsas till kostnaderna som skulle ha uppstått om Köparen gjort en korrekt databackup, speciellt kostnader för datakopior, säkerhetskopior och återställande av data som skulle ha gått förlorade även vid en korrekt genomförd backup.

§ 14 Godkännande

 1. Om ett godkännande överenskommes eller om ett godkännande är nödvändigt enligt lagstadgade krav ska följande bestämmelser i denna 14 § gälla.
 2. Godkännandet görs i samråd med Köparen vid Köparens anläggning.
 3. Köparen ska godkänna de tjänster som vi utfört så snart som Köparen underrättats om att de slutförts och eventuella tester som överenskommits i avtalet utförts.
 4. Köparen ska skriftligen underrätta oss om eventuella avvikelser från specifikationerna eller de överenskomna egenskaperna så snart de upptäcks. Underrättelsen ska innehålla en tillräckligt noggrann beskrivning av den upptäckta avvikelsen för att vi ska kunna identifiera och undanröja avvikelsen.
 5. Köparen ska inte ha rätt att neka godkännande på grund av mindre fel. Sådana fel ska åtgärdas inom räckvidden av våra garantiförpliktelser.
 6. Vi undanröjer större fel så snart som möjligt och arbetet ska sedan lämnas över till Köparen för godkännande; det nya godkännandetestet begränsas till att fastställa om felet har undanröjts. Mindre fel ska dokumenteras skriftligen av Köparen som ett fel i godkännandeprotokollet och ska undanröjas av oss inom garantins omfattning.
 7. Om Köparen nekar godkännandet utan berättigat skäl eller utan att ange skäl förbehåller vi oss rätten att skriftligen ställa upp en tidsfrist på 14 dagar för att tillkännage godkännandet. Godkännande ska anses ha givits om Köparen inte godkänner arbetet inom denna tidsfrist eller om Köparen inte skriftligen har angett några väsentliga fel.
 8. I varje fall ska resultatet av arbetet betraktas som godkänt om Köparen använder det eller skulle kunna använda det produktivt. Garantiperioden ska börja löpa från och med denna tidpunkt och vi har ett anspråk på betalning av alltjämt utestående belopp.
 9. Köparen har inte rätt att neka det slutliga godkännandet på grund av störningar under det slutliga godkännandet som vi inte ansvarar för.
 10. Köparen ska tillhandahålla utbildad driftpersonal som krävs för det slutliga godkännandet i god tid och utan kostnad.
 11. Vårt ansvar för uppenbara fel upphör i och med det slutliga godkännandet såvida inte Köparen uttryckligen har förbehållit sig rätten att hävda ett anspråk gällande ett fel som Köparen känner till.

§ 15 Krav på exportlicens

 1. Om en exportlicens krävs för Köparens leveranser och tjänster är en förutsättning för anbudet att samtliga licenser som krävs för export beviljas i tid och i tillräcklig mån.
 2. Åtgärder från officiella myndigheter rörande exportlicenser, speciellt återkallelse eller begränsning av utfärdade licenser, ska betraktas som force majeure.

§ 16 Uppfyllelseort, laga domstol, tillämplig lag

 1. För samtliga anspråk som härrör från affärsrelationen mellan Köparen och oss ska uppfyllelseorten vara 72555 Metzingen, Tyskland.
 2. Exklusiv laga domstol för samtliga anspråk som härrör från affärsrelationen, inklusive anspråk avseende checkar och växlar, ska vara den domstol i vars distrikt vi har vårt säte. Vi har dock rätt att väcka talan mot Köparen hos deras allmänna laga domstol.
 3. Dessa villkor och samtliga tvister som härrör från affärsrelationen mellan oss och Köparen ska uteslutande regleras av tysk lag med undantag för bestämmelserna i FN:s lag om internationella köp (CISG) och internationell civilrätt.
 4. Om någon bestämmelse i dessa villkor blir helt eller delvis ogiltiga, påverkas inte giltigheten hos övriga bestämmelser. I sådana fall är parterna skyldiga att enas om en ny bestämmelse som ligger närmast ändamålet med den ogiltiga eller ogiltiggjorda bestämmelsen.

Gäller från 1 november 2022
Lechler AB · Hävertgatan 29 · 254 42 Helsinborg, Sverige