Dysfunktioner

De väsentliga driftsdata för spraydysor är flöde, sprayvinkel, vätskefördelning, anslag och droppstorlek. Vi förklarar de viktigaste termerna.

Funktion flöde, tryck och sprayvinkel

Flöde, tryck och sprayvinkel

Flödet och sprayvinkeln är beroende av matningstrycket och viskositeten hos vätskan som ska sprayas. Vi har mätt flödena som anges i katalogen med pedantisj noggrannhet med hjälp av induktiva flödesmätare.

Sprayvinkeln bestäms precis vid dysans öppning. Indikationerna som ges på spraybredder och täckningsdiametrar är mer användbara vid större avstånd från öppningen. Luftfriktionsförluster och ballistiska fenomen påverkar spraybeteendet och slagområdets storlek beroende på valt tryck. Trycket (p) är matningstrycket över atmosfären, vilket är tillgängligt vid vätskeinloppet i dysan. Sprayningen utförs under mottryck, flödet beror på differenstrycket. Lägsta och högsta tryck justeras till erforderligt flöde och spraykvalitet.

Vätskefördelning

Vätskefördelning

En jämn fördelning av vätska är av yttersta vikt, t.ex. för beläggning. Vi har utvecklat speciella mätmetoder som omedelbart levererar testresultat som är repeterbara när som helst.

Tack vare vår elektroniska bildbehandling är mätningsnoggrannheten ca. +/- 1%. Testresultaten dokumenteras och görs tillgängliga för kunderna för design- och konstruktionsuppgifter.

Anslagsenergi

Anslag

För att mäta anslagenergins spridning och själva anslaget styrs en mycket känslig anordning genom spraymönstret. Mätvärdena som detekteras av sensorn omvandlas till elektriska signaler och lagras i en dator.

Anslagsenergi mätningarna visar hur homogent anslagsenergin verkar på det påverkade området. Dessa data är mycket användbara, särskilt för applikationer med högt tryck där maximalt pumpenergi måste omvandlas till rengöringskraft.

Spraytryck

Spraytryck (i)

Anslaget, dvs effekten som en stråle utövar på en yta, definieras på olika sätt. För att bedöma effektiviteten hos spraydysor, definieras anslagsenergin N/mm2 (anslag). Detta är omvandlingen av den totala spraykraften till anslagsenergin som verkar på det påverkade området.

Låga spraytryck genereras av fullkonsdysor och flatstråledysor med bred sprayvinkel.

Höga spraytryck är typiska för flatstråledysor med smala sprayvinklar (15°-60°).

Mycket höga spraytryck är producerade av punktstråledysor.

Droppstorlekar och droppfördelning

Droppstorlekar och droppfördelning

En dysas droppfördelning måste vara känd för många aaplikationer. Laser Doppler Particle Analyzer har visat sig vara en av de mest nogranna mätanordningarna för detta ändamål. Denna metod gör det möjligt att mäta droppstorlekar och dropphastigheter samtidigt. En fullständig beskrivning av sprayegenskaperna kan erhållas som ett resultat.

Med tanke på att de olika spraymönstren inte nödvändigtvis sönderdelas i droppar med jämn storlek, använder vi Sauter-diametern d32 för att dokumentera droppstorleksfördelningen. Med utgångspunkt från denna parameter, som främst används i processteknik, kan andra droppstorleksdefinitioner härledas, såsom den aritmetiska medeldiametern d10, den genomsnittliga volymdiametern MVD och den logaritmiska avvikelsen LS. På samma sätt kan andra uppmätta värden bearbetas för att sammanställa en fullständig beskrivning av en uppmätt droppfördelning.

Mera information

Spraykaraktär

Spraykaraktär

Här kan du ta reda på vilka sprayegenskaper som passar dig bäst och vilka spraymönster som finns.

Lechler Droppavskiljarsystem

Droppavskiljarsystem – Funktions princip

Separering av droppar är en särskilt viktig fråga på grund av strängare miljöskyddsbestämmelser kräver en minskning av kvarvarande föroreningar efter gasreningsanläggningar. Lechlers droppavskiljare förbättrar processtekniska procedurer.

Droppavskiljare – Funktions princip