Hur får man ren luft till sjöss?

Från och med den 1 januari 2020 måste fartygen antingen använda bränsle med låg svavelhalt eller ha avgasreningsteknik - så kallade skrubber - som sänker svavelgränsen till 0,1 % i utsläppskontrollområden eller 0,5 % globalt.

 För ren luft till sjöss: skrubber med Lechler-munstycken och droppavskiljare.

Några dagar före det föreskrivna genomförandet uppstår frågan om i vilken utsträckning fartygen redan har utrustats med skrubbers. Tyvärr kan man för närvarande inte uttala sig om detta på ett tillförlitligt sätt. Men hur kan avgaserna egentligen renas med hjälp av skrubber?

Mot bakgrund av den IMO-förordning som träder i kraft nästa år, enligt vilken gränsvärdet för svavel i internationell sjöfart fastställs globalt till 0,5 %, blir avgasreningssystem, så kallade skrubber, allt viktigare. Det är i allmänhet våtskrubber som kräver ca 40-50 m³ havsvatten per timme per megawatt motoreffekt och havsvattnets alkalinitet.

Beispiel für Scrubber mit einem Tropfenabscheider, der Düsenbaureihe 4H5 sowie der Düsenbaureihe 405.
Exempel på skrubber med droppavskiljare (1), munstyckeserie 4H5 (2) och munstyckeserie 405 (3).

Beroende på prestandakraven är skrubberna mellan två och sex meter i diameter och upp till tio meter höga. Eftersom utrymmet på fartyg alltid är begränsat är regeln: så stort som nödvändigt, så kompakt och lätt som möjligt. Skrubberna är utformade som öppna, slutna eller hybridsystem. Det öppna systemet använder enbart havsvatten. Closed-Loop använder havsvatten som berikats genom att tillsätta en basisk alkali (ofta kaustiksoda) för rengöringsprocessen. Systemet fungerar alltså oberoende av alkaliniteten i det närvarande havsvattnet. Hybridsystemet utnyttjar fördelarna med båda systemen.

Alla tre typerna använder en samordnad uppsättning munstycken för kylning av gasen (quench), gasskrubbning (absorber) och ett system av dimmavskiljare för tillförlitlig avgasrening, partikel- och dimmavskiljning. Förenklat kan man säga att avgaserna från fartygets motorer leds genom skrubbern via flera steg och lager. I kylaren kyls de flera hundra grader varma avgaserna först ner till under 80 °C. Gasreningsprocessen minskar gasens svavelhalt. Gasskrubbern minskar svavelhalten i avgaserna med 90-95 %. Svaveldioxid omvandlas till svavelsyra genom att vattenflödet reagerar med den och avlägsnas från gasen. Innan de renade avgaserna lämnar skorstenen binder dimmavskiljare den kvarvarande vätskan i gasen så att ingen svavelsyra släpps ut.

Till översikt